Auto elektronica 1

Kosten voor deel­name
€ 295,-

Doel­groep
Iedereen die de basis van de auto elek­tron­i­ca wil leren en met een mul­ti­me­ter wil leren omgaan.

Aan­vangsniveau
Geen voorken­nis vereist

Cur­sus­in­houd
Deze dag gaan we de basis leggen om uitein­delijk zelf aan jouw eigen auto elek­tro­n­is­che storin­gen op te kun­nen sporen en op te lossen. Tevens gaan we de basis leggen om voor jouw eigen auto een com­plete kabel­boom op de juiste manier te kun­nen mak­en. Hier hoort ook een klein stuk­je the­o­rie bij om te weten: hoe moet ik meten en wat verwacht ik te meten als ik iets meet.

Deel­ne­mers gaan zelf serie- en par­al­lelscha­kelin­gen mak­en en doen hier metin­gen op. Ver­vol­gens gaan we in de prak­tijk aan een auto meten wat we geleerd hebben.

Aan het einde van de dag bez­it je de basis­vaardighe­den om de ver­vol­gcur­sus (ofwel ‘auto elek­tron­i­ca deel 2’ ofwel ‘kabel­boom mak­en’) te kun­nen vol­gen. Tevens kun je omgaan met een mul­ti­me­ter, kun je serie- en par­al­lelscha­kel­ing mak­en en bez­it je de nodi­ge basisken­nis over elek­tron­i­ca in de auto.

Tij­dens de cur­sus wordt het vol­gende behan­deld

 • De ken­merken van serie en par­al­lel kun­nen omschri­jven
 • De wet van Ohm toepassen om span­ning, stroom en weer­stand te bepalen
 • Het ver­band tussen span­ning, stroom, weer­stand en ver­mo­gen kun­nen omschri­jven en inter­preteren
 • Juist gebruik mul­ti­me­ter bij het meten van span­ning, stroom en weer­stand
 • Mul­ti­me­ter, elek­trische schema’s en diag­nosemeth­od­es toepassen in de prak­tijk om relatief een­voudi­ge storin­gen op te sporen

Cur­sus­du­ur
1 dag

Max­i­maal aan­tal cur­sis­ten
12

Bij de cur­sus is inbe­grepen

 • Gebruik van de ben­odigde cur­sus­ma­te­ri­alen en gereed­schap­pen
 • Uit­ge­brei­de lunch
 • Cer­ti­fi­caat van deel­name
 • Naslag­w­erk
 • Eerstvolgende cursus datum: 24/5/2024
 • Cursusduur: 09:00 - 16:00
 • Beschikbare cursus data tot: 22/5/2024 12:00

Inschrijving is gesloten, we zien u graag op een andere datum.

0
  0
  Winkelmandje
  Jouw mandje is leeg!Ga terug
  WhatsApp Openen
  1
  🗨️ JClassics Masterclass
  Hallo!
  Klik hieronder om eenvoudig contact met ons op te nemen via WhatsApp! 🏁