Over JClassics Masterclass

JClas­sics Mas­ter­class is een oplei­d­ings­cen­trum in de autotech­niek dat prak­tijk­train­in­gen aan­biedt op elk niveau, voor zow­el de par­ti­c­uliere als de zake­lijke markt. De nadruk van onze train­in­gen ligt op de tech­niek van onder andere klassiek­ers, old­timers, young­timers, competitieauto’s en de mech­a­nis­che kant van mod­erne auto’s.

Onze uit­ge­brei­de cur­sussen zijn een verza­mel­ing van decen­nia aan ervar­ing en ken­nis. Onder begelei­d­ing van onze ervaren prak­tijk­do­cen­ten leert u, door zelf te sleute­len, alles over de autotech­niek.

Van cilin­derkop tot car­bu­ra­teur en van het rem­sys­teem tot revisie van een dif­fer­en­tieel, maar ook van een ecu tot een kabel­boom. Kor­tom wij bieden u alles op het gebied van autotech­niek.

Ook kunt u bij ons terecht voor een eerste ken­nis­mak­ing met de autotech­niek. Hier­voor bieden wij u de cur­sus ‘Sleute­len aan een klassiek­er’ aan. Tij­dens deze cur­sus gaat u zelf aan een auto sleute­len, ter­wi­jl al uw vra­gen beant­wo­ord zullen wor­den door een ervaren prak­tijk­do­cent. Zelf sleute­len, onder begelei­d­ing van een ervaren docent, daar leert u tenslotte het meeste van.

Naast de reg­uliere cur­sussen bieden wij een breed scala aan activiteit­en aan zoals clubda­gen, test­bankda­gen, tech­nis­che dagen, tech­nis­che puzzel­rit­ten en de mogelijkheid om bij ons te ver­gaderen. Daar­naast behoren ook com­bi­natieda­gen tot de mogelijkhe­den. 

Voor meer infor­matie en de mogelijkhe­den ver­zoeken wij u vri­jbli­jvend con­tact met ons op te nemen via de con­tact­pag­i­na.

Image

Image

Image

Image

Image

Image