Algemene Voorwaarden

Definities

In deze voor­waar­den wordt ver­staan onder:

 1. Bedenk­ti­jd: de ter­mi­jn waarbin­nen de con­sument gebruik kan mak­en van zijn her­roepingsrecht;
 2. Con­sument: de natu­urlijke per­soon die niet han­delt in de uitoe­fen­ing van beroep of bedri­jf en een overeenkomst op afs­tand aan­gaat met de onderne­mer;
 3. Dag: kalen­derdag;
 4. Duur­trans­ac­tie: een overeenkomst op afs­tand met betrekking tot een reeks van pro­ducten en/of activiteit­en, waar­van de lev­er­ings- en/of afnamev­er­plicht­ing in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevens­drager: elk mid­del dat de con­sument of onderne­mer in staat stelt om infor­matie die aan hem per­soon­lijk is gericht, op te slaan op een manier die toekom­stige raad­pleg­ing en ongewi­jzigde repro­duc­tie van de opges­la­gen infor­matie mogelijk maakt.
 6. Her­roepingsrecht: de mogelijkheid voor de con­sument om bin­nen de bedenk­ti­jd af te zien van de overeenkomst op afs­tand;
 7. Onderne­mer: de natu­urlijke of rechtsper­soon die pro­ducten en/of activiteit­en aan con­sumenten aan­biedt;
 8. Overeenkomst op afs­tand: een overeenkomst waar­bij in het kad­er van een door de onderne­mer geor­gan­iseerd sys­teem voor verkoop op afs­tand van pro­ducten en/of activiteit­en, tot en met het sluiten van de overeenkomst uit­slui­tend gebruik gemaakt wordt van één of meer tech­nieken voor com­mu­ni­catie op afs­tand;
 9. Tech­niek voor com­mu­ni­catie op afs­tand: mid­del dat kan wor­den gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zon­der dat con­sument en onderne­mer gelijk­ti­jdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voor­waar­den: de onder­hav­ige Algemene Voor­waar­den van de onderne­mer.
Identiteit van de ondernemer

JClas­sics Mas­ter­class B.V.
Romeinen­straat 37
5835 DX Beu­gen
E: info@jclassicsmasterclass.nl
KVK num­mer 90662016

Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voor­waar­den zijn van toepass­ing op elk aan­bod van de onderne­mer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afs­tand en bestellin­gen tussen onderne­mer en con­sument.
 2. Voor­dat de overeenkomst op afs­tand wordt ges­loten, wordt de tekst van deze algemene voor­waar­den aan de con­sument beschik­baar gesteld. Indi­en dit redelijk­er­wi­js niet mogelijk is, zal voor­dat de overeenkomst op afs­tand wordt ges­loten, wor­den aangegeven dat de algemene voor­waar­den bij de onderne­mer zijn in te zien en zij op ver­zoek van de con­sument zo spoedig mogelijk kosteloos wor­den toege­zon­den.
 3. Indi­en de overeenkomst op afs­tand elek­tro­n­isch wordt ges­loten, kan in afwijk­ing van het vorige lid en voor­dat de overeenkomst op afs­tand wordt ges­loten, de tekst van deze algemene voor­waar­den langs elek­tro­n­is­che weg aan de con­sument ter beschikking wor­den gesteld op zodanige wijze dat deze door de con­sument op een een­voudi­ge manier kan wor­den opges­la­gen op een duurzame gegevens­drager. Indi­en dit redelijk­er­wi­js niet mogelijk is, zal voor­dat de overeenkomst op afs­tand wordt ges­loten, wor­den aangegeven waar van de algemene voor­waar­den langs elek­tro­n­is­che weg kan wor­den ken­nisgenomen en dat zij op ver­zoek van de con­sument langs elek­tro­n­is­che weg of op andere wijze kosteloos zullen wor­den toege­zon­den.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voor­waar­den tevens spec­i­fieke prod­uct- of activiteit­en voor­waar­den van toepass­ing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkom­stige toepass­ing en kan de con­sument zich in geval van tegen­stri­jdi­ge algemene voor­waar­den steeds beroepen op de toepas­selijke bepal­ing die voor hem het meest gun­stig is.
 5. Indi­en één of meerdere bepalin­gen in deze algemene voor­waar­den op enig moment geheel of gedeel­telijk nietig zijn of verni­etigd wor­den, dan bli­jft de overeenkomst en deze voor­waar­den voor het overige in stand en zal de betr­e­f­fende bepal­ing in onder­ling over­leg onver­wi­jld ver­van­gen wor­den door een bepal­ing dat de strekking van het oor­spronke­lijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Sit­u­aties die niet in deze algemene voor­waar­den zijn geregeld, dienen te wor­den beo­ordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voor­waar­den.
 7. Onduidelijkhe­den over de uit­leg of inhoud van één of meerdere bepalin­gen van onze voor­waar­den, dienen uit­gelegd te wor­den ‘naar de geest’ van deze algemene voor­waar­den.
Het aanbod
 1. Indi­en een aan­bod een beperk­te geldighei­ds­du­ur heeft of onder voor­waar­den geschiedt, wordt dit nadrukke­lijk in het aan­bod ver­meld.
 2. Het aan­bod is vri­jbli­jvend. De onderne­mer is gerechtigd het aan­bod te wijzi­gen en aan te passen.
 3. Het aan­bod bevat een volledi­ge en nauwkeurige omschri­jv­ing van de aange­bo­den pro­ducten en/of activiteit­en. De beschri­jv­ing is vol­doende gede­tailleerd om een goede beo­ordel­ing van het aan­bod door de con­sument mogelijk te mak­en. Als de onderne­mer gebruik maakt van afbeeldin­gen zijn deze een waarhei­ds­getrouwe weer­gave van de aange­bo­den pro­ducten en/of activiteit­en. Ken­nelijke ver­gissin­gen of ken­nelijke fouten in het aan­bod binden de onderne­mer niet.
 4. Alle afbeeldin­gen, spec­i­fi­caties en gegevens in het aan­bod zijn indi­caties en kun­nen geen aan­lei­d­ing zijn tot schade­v­er­goed­ing of ont­bind­ing van de overeenkomst.
 5. Afbeeldin­gen bij pro­ducten zijn een waarhei­ds­getrouwe weer­gave van de aange­bo­den pro­ducten. Onderne­mer kan niet garan­deren dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de pro­ducten.
 6. Elk aan­bod bevat zodanige infor­matie, dat voor de con­sument duidelijk is wat de recht­en en ver­plichtin­gen zijn, die aan de aan­vaard­ing van het aan­bod zijn ver­bon­den. Dit betre­ft in het bij­zon­der:
 • de pri­js inclusief belastin­gen;
 • de eventuele kosten van verzend­ing;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke han­delin­gen daar­voor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepass­ing zijn van het her­roepingsrecht;
 • de wijze van betal­ing, aflev­er­ing en uitvo­er­ing van de overeenkomst;
 • de ter­mi­jn voor aan­vaard­ing van het aan­bod, dan wel de ter­mi­jn waarbin­nen de onderne­mer de pri­js garan­deert;
 • de min­i­male duur van de overeenkomst op afs­tand in geval van een duur­trans­ac­tie.
De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voor­be­houd van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aan­vaard­ing door de con­sument van het aan­bod en het vol­doen aan de daar­bij gestelde voor­waar­den.
 2. Indi­en de con­sument het aan­bod langs elek­tro­n­is­che weg heeft aan­vaard, beves­tigt de onderne­mer onver­wi­jld langs elek­tro­n­is­che weg de ont­vangst van de aan­vaard­ing van het aan­bod. Zolang de ont­vangst van deze aan­vaard­ing niet door de onderne­mer is beves­tigd, kan de con­sument de overeenkomst ont­binden.
 3. Indi­en de overeenkomst elek­tro­n­isch tot stand komt, tre­ft de onderne­mer passende tech­nis­che en organ­isatorische maa­trege­len ter beveilig­ing van de elek­tro­n­is­che over­dracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgev­ing. Indi­en de con­sument elek­tro­n­isch kan betal­en, zal de onderne­mer daar­toe passende vei­lighei­ds­maa­trege­len in acht nemen.
 4. De onderne­mer kan zich – bin­nen wet­telijke kaders – op de hoogte stellen of de con­sument aan zijn betal­ingsver­plichtin­gen kan vol­doen, eve­nals van al die feit­en en fac­toren die van belang zijn voor een ver­ant­wo­ord aan­gaan van de overeenkomst op afs­tand. Indi­en de onderne­mer op grond van dit onder­zoek goede gron­den heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemo­tiveerd een bestelling of aan­vraag te weigeren of aan de uitvo­er­ing bij­zon­dere voor­waar­den te verbinden.
 5. De onderne­mer zal bij het prod­uct of activiteit aan de con­sument de vol­gende infor­matie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de con­sument op een toe­ganke­lijke manier kan wor­den bekeken, beschik­baar stellen:

 

a. het e‑mailadres van de onderne­mer waar de con­sument met klacht­en terecht kan;
b. de voor­waar­den waaron­der en de wijze waarop de con­sument van het her­roepingsrecht gebruik kan mak­en, dan wel een duidelijke meld­ing inza­ke het uit­ges­loten zijn van het her­roepingsrecht;
c. de infor­matie over garanties en bestaande ser­vice na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voor­waar­den opgenomen gegevens, ten­z­ij de onderne­mer deze gegevens al aan de con­sument heeft ver­strekt vóór de uitvo­er­ing van de overeenkomst;
e. de vereis­ten voor opzeg­ging van de overeenkomst indi­en de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. In geval van een duur­trans­ac­tie is de bepal­ing in het vorige lid slechts van toepass­ing op de eerste lev­er­ing.
g. Iedere overeenkomst wordt aange­gaan onder de opschor­t­ende voor­waar­den van vol­doende beschik­baarheid van de betr­e­f­fende pro­ducten.

Aansprakelijkheid
 1. Deel­name aan door onderne­mer geor­gan­iseerde activiteit­en zijn voor eigen risi­co van de con­sument. De organ­isator is niet aansprake­lijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deel­ne­mer mocht lij­den als gevolg van de deel­name.
 2. Tevens is de organ­isator niet aansprake­lijk voor ver­lies, dief­stal of schade van eigen­dom­men.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten
 1. Bij de aankoop van pro­ducten heeft de con­sument de mogelijkheid de overeenkomst zon­der opgave van rede­nen te ont­binden gedurende 14 dagen. Deze bedenk­ter­mi­jn gaat in op de dag na ont­vangst van het prod­uct door de con­sument of een vooraf door de con­sument aangewezen en aan de onderne­mer bek­end gemaak­te verte­gen­wo­ordi­ger.
 2. Tij­dens de bedenk­ti­jd zal de con­sument zorgvuldig omgaan met het prod­uct en de ver­pakking. Hij zal het prod­uct slechts in die mate uit­pakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kun­nen beo­orde­len of hij het prod­uct wenst te behouden. Indi­en hij van zijn her­roepingsrecht gebruik maakt, zal hij het prod­uct met alle geleverde toe­be­horen en – indi­en redelijk­er­wi­jze mogelijk – in de orig­inele staat en ver­pakking aan de onderne­mer retourneren, con­form de door de onderne­mer ver­strek­te redelijke en duidelijke instruc­ties.
 3. Om gebruik te mak­en van zijn her­roepingsrecht, zal de con­sument zich richt­en naar de door de onderne­mer bij het aan­bod en/of uiter­lijk bij de lev­er­ing ter zake ver­strek­te redelijke en duidelijke instruc­ties. Nadat de con­sument ken­baar heeft gemaakt gebruik te willen mak­en van zijn her­roepingsrecht dient de klant het prod­uct bin­nen 14 dagen retour te sturen. De con­sument dient te bewi­jzen dat de geleverde zak­en tijdig zijn terugges­tu­urd, bijvoor­beeld door mid­del van een bewi­js van verzend­ing.
 4. Indi­en de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde ter­mi­j­nen niet ken­baar heeft gemaakt gebruik te willen mak­en van zijn her­roepingsrecht resp. het prod­uct niet aan de onderne­mer heeft terugge­zon­den, is de koop een feit.
Bij deelname van activiteiten
 1. Bij deel­name aan activiteit­en heeft de con­sument de mogelijkheid de overeenkomst zon­der opgave van rede­nen te ont­binden gedurende ten min­ste 14 dagen, ingaande op de dag van het aan­gaan van de overeenkomst.
 2. In het geval dat con­sument aan een activiteit wil deel­ne­men en hier een overeenkomst voor aan­gaat welke zal plaatsvin­den voor­dat de her­roeping­ster­mi­jn van 14 dagen kan ver­strijken, stemt de con­sument in dat de her­roeping­ster­mi­jn het aan­tal resterende dagen, ver­min­derd met 24 uur, tot de activiteit betre­ft. Dit wil zeggen dat de con­sument de overeenkomst ten laat­ste 24 uur voor de activiteit kan her­roepen.
 3. Om gebruik te mak­en van zijn her­roepingsrecht, zal de con­sument zich richt­en naar de door de onderne­mer bij het aan­bod en/of uiter­lijk bij de lev­er­ing ter zake ver­strek­te redelijke en duidelijke instruc­ties.
Kosten in geval van herroeping
 1. Indi­en de con­sument gebruik maakt van zijn her­roepingsrecht, komen ten hoog­ste de kosten van terugzend­ing voor zijn reken­ing.
 2. Indi­en de con­sument een bedrag betaald heeft, zal de onderne­mer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiter­lijk bin­nen 14 dagen na her­roeping, terug­be­tal­en. Hier­bij is wel de voor­waarde dat het prod­uct reeds terug ont­van­gen is door de onderne­mer of slui­tend bewi­js van com­plete terugzend­ing over­legd kan wor­den. Terug­be­tal­ing zal geschieden via dezelfde betaal­meth­ode die door de con­sument is gebruikt ten­z­ij de con­sument nadrukke­lijk toestem­ming geeft voor een andere betaal­meth­ode.
 3. Bij beschadig­ing van het prod­uct door onzorgvuldige omgang door de con­sument zelf is de con­sument aansprake­lijk voor eventuele waarde­v­er­min­der­ing van het prod­uct.
 4. De con­sument kan niet aansprake­lijk wor­den gesteld voor waarde­v­er­min­der­ing van het prod­uct wan­neer door de onderne­mer niet alle wet­telijk ver­plichte infor­matie over het her­roepingsrecht is ver­strekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De onderne­mer kan het her­roepingsrecht van de con­sument uit­sluiten voor pro­ducten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uit­sluit­ing van het her­roepingsrecht geldt slechts indi­en de onderne­mer dit duidelijk in het aan­bod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft ver­meld.
 2. Uit­sluit­ing van het her­roepingsrecht is slechts mogelijk voor pro­ducten:

 

 1. die door de onderne­mer tot stand zijn gebracht overeenkom­stig spec­i­fi­caties van de con­sument;
 2. die duidelijk per­soon­lijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kun­nen wor­den terugge­zon­den;
 4. die snel kun­nen bed­er­ven of ver­oud­eren;
 5. waar­van de pri­js gebon­den is aan schom­melin­gen op de finan­ciële markt waarop de onderne­mer geen invloed heeft;
 6. voor losse kran­ten en tijd­schriften;
 7. voor audio- en video-opna­men en com­put­er­soft­ware waar­van de con­sument de verzegeling heeft ver­bro­ken.
 8. voor hygiënis­che pro­ducten waar­van de con­sument de verzegeling heeft ver­bro­ken.

 

 1. Uit­sluit­ing van het her­roepingsrecht is slechts mogelijk voor dien­sten / activiteit­en:
 1. betr­e­f­fende logies, ver­vo­er, restau­rantbedri­jf of vri­jeti­jds­beste­d­ing te ver­richt­en op een bepaalde datum of tij­dens een bepaalde peri­ode;
 2. waar­van de lev­er­ing met uit­drukke­lijke instem­ming van de con­sument is begonnen voor­dat de bedenk­ti­jd is ver­streken;
 3. betr­e­f­fende wed­den­schap­pen en loter­i­jen.
De prijs
 1. Pri­jsver­hogin­gen bin­nen 3 maan­den na de tot­stand­kom­ing van de overeenkomst zijn alleen toeges­taan indi­en zij het gevolg zijn van wet­telijke regelin­gen of bepalin­gen.
 2. Pri­jsver­hogin­gen vanaf 3 maan­den na de tot­stand­kom­ing van de overeenkomst zijn alleen toeges­taan indi­en de onderne­mer dit bedongen heeft en:

 

 1. deze het gevolg zijn van wet­telijke regelin­gen of bepalin­gen; of
 2. de con­sument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de pri­jsver­hoging ingaat.

 

 1. De in het aan­bod van pro­ducten of activiteit­en genoemde pri­jzen zijn inclusief btw.
 2. Alle pri­jzen zijn onder voor­be­houd van druk – en zetfouten. Voor de gevol­gen van druk – en zetfouten wordt geen aansprake­lijkheid aan­vaard. Bij druk – en zetfouten is de onderne­mer niet ver­plicht het prod­uct vol­gens de foutieve pri­js te lev­eren.
Conformiteit en garantie
 1. De onderne­mer staat ervoor in dat de pro­ducten en/of activiteit­en vol­doen aan de overeenkomst, de in het aan­bod ver­melde spec­i­fi­caties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruik­baarheid en de op de datum van de tot­stand­kom­ing van de overeenkomst bestaande wet­telijke bepalin­gen en/of over­hei­dsvoorschriften. Indi­en overeengekomen staat de onderne­mer er tevens voor in dat het prod­uct geschikt is voor ander dan nor­maal gebruik.
 2. Een door de onderne­mer, fab­rikant of impor­teur ver­strek­te garantie doet niets af aan de wet­telijke recht­en en vorderin­gen die de con­sument op grond van de overeenkomst tegen­over de onderne­mer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of ver­keerd geleverde pro­ducten dienen bin­nen 4 weken na lev­er­ing aan de onderne­mer schriftelijk te wor­den gemeld. Terugzend­ing van de pro­ducten dient te geschieden in de orig­inele ver­pakking en in nieuw­staat verk­erend.
 4. De garanti­eter­mi­jn van de onderne­mer komt overeen met de fab­rieks­garanti­eter­mi­jn. De onderne­mer is echter te nim­mer ver­ant­wo­ordelijk voor de uitein­delijke geschik­theid van de pro­ducten voor elke indi­vidu­ele toepass­ing door de con­sument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepass­ing van de pro­ducten.
 5. De garantie geldt niet indi­en:
 • De con­sument de geleverde pro­ducten zelf heeft gere­pa­reerd en/of bew­erkt of door der­den heeft lat­en repar­eren en/of bew­erken;
 • De geleverde pro­ducten aan abnor­male omstandighe­den zijn bloot­gesteld of ander­szins onzorgvuldig wor­den behan­deld of in stri­jd zijn met de aan­wi­jzin­gen van de onderne­mer en/of op de ver­pakking ver­melde instruc­ties;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeel­telijk het gevolg is van voorschriften die de over­heid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste mate­ri­alen.
Levering en uitvoering
 1. De onderne­mer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ont­vangst nemen en bij de uitvo­er­ing van bestellin­gen van pro­ducten en bij de beo­ordel­ing van aan­vra­gen tot deel­name aan activiteit­en.
 2. Als plaats van lev­er­ing geldt het adres dat de con­sument aan het bedri­jf ken­baar heeft gemaakt.
 3. Met inacht­ne­m­ing van het­geen hierover in lid 4 van dit artikel is ver­meld, zal het bedri­jf geac­cepteerde bestellin­gen met bek­wame spoed doch uiter­lijk bin­nen 30 dagen uitvo­eren, ten­z­ij con­sument akko­ord is gegaan met een lan­gere lev­er­ing­ster­mi­jn. Indi­en de bezorg­ing ver­trag­ing ondervin­dt, of indi­en een bestelling niet dan wel slechts gedeel­telijk kan wor­den uit­gevo­erd, ont­vangt de con­sument hier­van uiter­lijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De con­sument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zon­der kosten te ont­binden. De con­sument heeft geen recht op een schade­v­er­goed­ing.
 4. Alle lev­ert­er­mi­j­nen zijn indi­catief. Aan eventuele genoemde ter­mi­j­nen kan de con­sument geen recht­en ontle­nen. Over­schri­jd­ing van een ter­mi­jn geeft de con­sument geen recht op schade­v­er­goed­ing.
 5. In geval van ont­bind­ing con­form het lid 3 van dit artikel zal de onderne­mer het bedrag dat de con­sument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiter­lijk bin­nen 14 dagen na ont­bind­ing, terug­be­tal­en.
 6. Indi­en lev­er­ing van een besteld prod­uct onmo­gelijk blijkt te zijn, zal de onderne­mer zich inspan­nen om een ver­van­gend artikel beschik­baar te stellen. Uiter­lijk bij de bezorg­ing zal op duidelijke en begri­jpelijke wijze wor­den gemeld dat een ver­van­gend artikel wordt geleverd. Bij ver­van­gende artike­len kan het her­roepingsrecht niet wor­den uit­ges­loten. De kosten van een eventuele retourzend­ing zijn voor reken­ing van de onderne­mer.
 7. Het risi­co van beschadig­ing en/of ver­miss­ing van pro­ducten berust bij de onderne­mer tot het moment van bezorg­ing aan de con­sument of een vooraf aangewezen en aan de onderne­mer bek­end gemaak­te verte­gen­wo­ordi­ger, ten­z­ij uit­drukke­lijk anders is overeengekomen.

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
 1. De con­sument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aange­gaan en die strekt tot het geregeld aflev­eren van pro­ducten (elek­triciteit daaron­der begrepen) of activiteit­en, te allen tijde opzeggen met inacht­ne­m­ing van daar­toe overeengekomen opzeg­gingsregels en een opzegter­mi­jn van ten hoog­ste één maand.
 2. De con­sument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aange­gaan en die strekt tot het geregeld aflev­eren van pro­ducten (elek­triciteit daaron­der begrepen) of activiteit­en, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inacht­ne­m­ing van daar­toe overeengekomen opzeg­gingsregels en een opzegter­mi­jn van ten hoog­ste één maand.
 3. De con­sument kan de in de vorige leden genoemde overeenkom­sten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt wor­den tot opzeg­ging op een bepaald tijd­stip of in een bepaalde peri­ode;
 • ten­min­ste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aange­gaan;
 • alti­jd opzeggen met dezelfde opzegter­mi­jn als de onderne­mer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aange­gaan en die strekt tot het geregeld aflev­eren van pro­ducten (elek­triciteit daaron­der begrepen) of activiteit­en, mag niet stilzwi­j­gend wor­den ver­lengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijk­ing van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aange­gaan en die strekt tot het geregeld aflev­eren van dag- nieuws- en week­bladen en tijd­schriften stilzwi­j­gend wor­den ver­lengd voor een bepaalde duur van max­i­maal drie maan­den, als de con­sument deze ver­lengde overeenkomst tegen het einde van de ver­leng­ing kan opzeggen met een opzegter­mi­jn van ten hoog­ste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aange­gaan en die strekt tot het geregeld aflev­eren van pro­ducten of activiteit­en, mag alleen stilzwi­j­gend voor onbepaalde duur wor­den ver­lengd als de con­sument te allen tijde mag opzeggen met een opzegter­mi­jn van ten hoog­ste één maand en een opzegter­mi­jn van ten hoog­ste drie maan­den in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar min­der dan een­maal per maand, aflev­eren van dag‑, nieuws- en week­bladen en tijd­schriften.
 4. Een overeenkomst met beperk­te duur tot het geregeld ter ken­nis­mak­ing aflev­eren van dag‑, nieuws- en week­bladen en tijd­schriften (proef- of ken­nis­mak­ingsabon­nement) wordt niet stilzwi­j­gend voort­gezet en eindigt automa­tisch na afloop van de proef- of ken­nis­mak­ingspe­ri­ode.
Duur
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de con­sument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegter­mi­jn van ten hoog­ste een maand opzeggen, ten­z­ij de redelijkheid en bil­lijkheid zich tegen opzeg­ging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Betaling
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de con­sument ver­schuldigde bedra­gen te wor­den voldaan bin­nen 7 werkda­gen na het ingaan van de bedenk­ter­mi­jn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het deel­ne­men aan activiteit­en, vangt deze ter­mi­jn aan nadat de con­sument de beves­tig­ing van de overeenkomst heeft ont­van­gen.
 2. De con­sument heeft de plicht om onjuis­the­den in ver­strek­te of ver­melde betaal­gegevens onver­wi­jld aan de onderne­mer te melden.
 3. In geval van wan­be­tal­ing van de con­sument heeft de onderne­mer behoudens wet­telijke beperkin­gen, het recht om de vooraf aan de con­sument ken­baar gemaak­te redelijke kosten in reken­ing te bren­gen.
Klachtenregeling
 1. De onderne­mer beschikt over een vol­doende bek­end gemaak­te klacht­en­pro­ce­dure en behan­delt de klacht overeenkom­stig deze klacht­en­pro­ce­dure.
 2. Klacht­en over de uitvo­er­ing van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven wor­den inge­di­end bij de onderne­mer, nadat de con­sument de gebreken heeft gecon­sta­teerd.
 3. Bij de onderne­mer inge­di­ende klacht­en wor­den bin­nen een ter­mi­jn van 10 werkda­gen gerek­end vanaf de datum van ont­vangst beant­wo­ord met ont­vangst van de klacht.
 4. Indi­en de klacht niet in onder­ling over­leg kan wor­den opgelost ontstaat een geschil dat vat­baar is voor beroepsmo­gelijkheid bij een onafhanke­lijke derde.
 5. Bij klacht­en dient een con­sument zich allereerst te wen­den tot de onderne­mer. Mocht er dan nog niet tot een oploss­ing gekomen wor­den, heeft de con­sument de mogelijkheid om zijn klacht te lat­en behan­de­len door een aangestelde onafhanke­lijke derde, de uit­spraak hier­van is bindend en zow­el onderne­mer als con­sument stem­men in met deze bindende uit­spraak. Aan het voor­leggen van een geschil aan deze onafhanke­lijke derde zijn voor de con­sument geen kosten verbonden.Tevens is het mogelijk om klacht­en aan te melden via het Europees ODR plat­form (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de ver­plichtin­gen van de onderne­mer niet op, ten­z­ij de onderne­mer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indi­en een klacht gegrond wordt bevon­den door de onderne­mer, zal de onderne­mer eventuele con­se­quen­ties snel afge­han­de­len. Naar haar keuze wor­den de geleverde pro­ducten kosteloos ver­van­gen of gere­pa­reerd.
Geschillen
 1. Op overeenkom­sten tussen de onderne­mer en de con­sument waarop deze algemene voor­waar­den betrekking hebben, is uit­slui­tend Ned­er­lands recht van toepass­ing. Ook indi­en de con­sument woonachtig is in het buiten­land.
 2. Het Weens Koopver­drag is niet van toepass­ing.
Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aan­vul­lende dan wel van deze algemene voor­waar­den afwijk­ende bepalin­gen mogen niet ten nadele van de con­sument zijn en dienen schriftelijk te wor­den vast­gelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de con­sument op een toe­ganke­lijke manier kun­nen wor­den opges­la­gen op een duurzame gegevens­drager.