Privacy Statement

1 Inhoudsopgave

1 Inhoud­sop­gave

2 Over ons pri­va­cy­beleid

3 Wie zijn wij?

4 Welke per­soon­s­gegevens ver­w­erken wij en waar­voor wor­den deze gebruikt?

5 Gegevens voor het ver­w­erken van uw bestelling

6 Deelt JClas­sics Mas­ter­class uw per­soon­s­gegevens met der­den?
6.1 Betaal­dienst
6.2 Logistieke part­ners
6.3 Logistieke part­ners
6.4 Andere externe dien­stver­len­ers
6.5 De over­heid en over­hei­dsin­stellin­gen

7 Hoe lang bewaart JClas­sics Mas­ter­class uw per­soon­s­gegevens?

8 Waar wor­den uw per­soon­s­gegevens ver­w­erkt?

9 Welke recht­en heeft u ten aanzien van de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens
9.1 Inza­gerecht
9.2 Rec­ti­fi­catie recht
9.3 Recht op beperk­ing van de ver­w­erk­ing
9.4 Recht op over­draag­baarheid
9.5 Recht van bezwaar en overige recht­en

10 Hoe wor­den uw per­soon­s­gegevens beveiligd?

11 Cook­ies

12 Wijzigin­gen in het pri­va­cy­beleid

13 Hoe kunt u con­tact opne­men met JClas­sics Mas­ter­class?

2 Over ons privacybeleid

JClas­sics Mas­ter­class geeft veel om uw pri­va­cy. Wan­neer u gebruikt maakt van deze web­site ver­w­erkt JClas­sics Mas­ter­class per­soon­s­gegevens. Wij streven ernaar om uw per­soon­s­gegevens zorgvuldig en veilig te gebruiken in overeen­stem­ming met de geldende pri­va­cy­wet­gev­ing. Wij ver­w­erken daarom uit­slui­tend gegevens die wij nodig hebben voor (het ver­beteren van) onze dien­stver­len­ing.

In dit pri­va­cy state­ment kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens ver­w­erken, waar wij deze (lat­en) opslaan, welke beveilig­ing­stech­nieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Dit pri­va­cy­beleid is van toepass­ing op het gebruik van de web­site en de dien­stver­len­ing van JClas­sics Mas­ter­class.

De ingangs­da­tum voor de geldigheid van deze voor­waar­den is 21/05/2023, met het pub­liceren van een nieuwe ver­sie ver­valt de geldigheid van alle voor­gaande ver­sies. Als u vra­gen heeft over ons pri­va­cy­beleid kunt u con­tact met ons opne­men. U vin­dt de con­tact­gegevens aan het einde van ons pri­va­cy­beleid.

3 Wie zijn wij?

JClas­sics Mas­ter­class ver­w­erkt per­soon­s­gegevens met betrekking tot web­site bezoek­ers en klanten. Wij zijn ver­ant­wo­ordelijk voor de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens zoals beschreven in dit pri­va­cy state­ment.

JClas­sics Mas­ter­class is geves­tigd te Romeinen­straat, 5835 DX Beu­gen

4 Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor worden deze gebruikt?

Gegevens voor een opti­maal gebruik van de web­site en ver­beteren van onze dien­stver­len­ing.

Allereerst zor­gen wij ervoor dat de web­site goed werkt wan­neer u deze bezoekt. Bij een bezoek aan onze web­site ver­w­erken wij uw IP-adres, infor­matie over uw inter­net­brows­er, eventuele taalin­stellin­gen en infor­matie over de instellin­gen van het bes­tur­ingssys­teem van de com­put­er of het mobiele toes­tel waarmee u de web­site bezoekt.

5 Gegevens voor het verwerken van uw boeking

Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kun­nen bezor­gen en u op de hoogte te kun­nen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele annu­lerin­gen en retouren zijn deze gegevens nodig. Hier­voor ver­w­erken wij de vol­gende per­soon­s­gegevens: uw naam, e‑mailadres, verzen­dadres, fac­tu­u­radres, betaal­gegevens en uw tele­foon­num­mer.

6 Deelt JClassics Masterclass uw persoonsgegevens met derden?

Voor het uitvo­eren van onze dien­stver­len­ing schake­len wij externe dien­stver­len­ers in. In som­mige gevallen hebben deze dien­stver­len­ers bepaalde per­soon­s­gegevens van u nodig. Wij delen alleen de per­soon­s­gegevens die noodza­ke­lijk zijn voor de uitvo­er­ing van onze dienst. Wij hebben met alle betrokken dien­stver­len­ers afsprak­en gemaakt met betrekking tot de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens en de bescherming daar­van.

JClas­sics Mas­ter­class verkoopt uw per­soon­s­gegevens niet aan deze dien­stver­len­ers of andere derde par­ti­jen.

6.1 Betaaldienst

Voor het afhan­de­len van de betalin­gen in onze web­winkel mak­en wij gebruik van het plat­form van Mol­lie. Mol­lie ver­w­erkt uw naam, adres, IP-adres en uw betaal­gegevens zoals uw bankreken­ing- of cred­it­card­num­mer.

6.2 Logistieke partners

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te lat­en bezor­gen. Wij mak­en gebruik van de dien­sten van MyParcel/Sendcloud en PostNL voor het uitvo­eren van de lev­erin­gen. Het is daar­voor noodza­ke­lijk dat wij uw naam, adres, e‑mail en eventueel tele­foon­num­mer met MyParcel/Sendcloud en PostNL delen. Deze logistieke part­ners gebruiken deze gegevens om uw pakket­je op het door u gekozen adres te lev­eren en u op de hoogte te houden van de lev­er­ing. In het geval dat het noodza­ke­lijk is dat deze par­ti­jen onder­aan­nemers inschake­len, stellen zij uw gegevens ook aan deze par­ti­jen ter beschikking.

6.3 Marketing partners

Indi­en u zich vri­jwillig inschri­jft op onze nieuws­brief, dan wor­den uw naam en email gedeeld met Send­in­blue.

6.4 Andere externe dienstverleners

Tot slot werken wij samen met externe dien­stver­len­ers WooCom­merce en Vimexx ter onder­s­te­un­ing van onze dig­i­tale dien­sten zoals de host­ing, onder­houd en onder­s­te­un­ing van de web­site.

6.5 De overheid en overheidsinstellingen

In som­mige gevallen kan JClas­sics Mas­ter­class op grond van een wet­telijke ver­plicht­ing ver­ant­wo­ordelijk wor­den gehouden tot het delen van uw gegevens met de over­heid (of gelieerde instellin­gen) in ver­band met fis­caal of strafrechtelijk onder­zoek.

7 Hoe lang bewaart JClassics Masterclass uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw per­soon­s­gegevens niet langer dan noodza­ke­lijk voor de doelein­den waar­voor wij uw per­soon­s­gegevens gebruiken. Som­mige per­soon­s­gegevens moeten wij op grond van de wet­telijke ver­plichtin­gen voor een bepaalde tijd bewaren.

8 Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw per­soon­s­gegevens wor­den opges­la­gen en ver­w­erkt in de EER (Europese Economis­che Ruimte).

9 Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de geldende pri­va­cy­wet­gev­ing heeft u als betrokkene bepaalde recht­en met betrekking tot de per­soon­s­gegevens die door of namens ons wor­den ver­w­erkt. Wij leggen u hieron­der uit welke recht­en dit zijn.

9.1 Inzagerecht

U heeft alti­jd het recht om de gegevens die wij (lat­en) ver­w­erken en die betrekking hebben op uw per­soon of daar­toe her­lei­d­baar zijn, in te zien. U ont­vangt dan bin­nen 30 dagen een reac­tie op uw ver­zoek. Als uw ver­zoek wordt ingewil­ligd sturen wij u op het bij ons bek­ende e‑mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de ver­w­erk­ers die deze gegevens onder zich hebben, onder ver­meld­ing van de cat­e­gorie waaron­der wij deze gegevens hebben opges­la­gen.

9.2 Rectificatie recht

U heeft alti­jd het recht om de gegevens die wij (lat­en) ver­w­erken en die betrekking hebben op uw per­soon of daar­toe her­lei­d­baar zijn, te lat­en aan­passen. U ont­vangt dan bin­nen 30 dagen een reac­tie op uw ver­zoek.

9.3 Recht op beperking van de verwerking

U heeft alti­jd het recht om de gegevens die wij (lat­en) ver­w­erken die betrekking hebben op uw per­soon of daar­toe her­lei­d­baar zijn, te beperken. U ont­vangt dan bin­nen 30 dagen een reac­tie op uw ver­zoek.

9.4 Recht op overdraagbaarheid

U heeft alti­jd het recht om de gegevens die wij (lat­en) ver­w­erken en die betrekking hebben op uw per­soon of daar­toe her­lei­d­baar zijn, door een andere par­tij te lat­en uitvo­eren. U ont­vangt dan bin­nen 30 dagen een reac­tie op uw ver­zoek.

9.5 Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te mak­en tegen de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens door of in opdracht van JClas­sics Mas­ter­class. Als u bezwaar maakt zullen wij onmid­del­lijk de gegevensver­w­erk­ing stak­en in afwacht­ing van de afhan­del­ing van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (lat­en) ver­w­erken aan u ter beschikking stellen en daar­na de ver­w­erk­ing bli­jvend stak­en.

10 Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

JClas­sics Mas­ter­class heeft passende tech­nis­che en organ­isatorische beveilig­ings­maa­trege­len genomen om uw per­soon­s­gegevens te bescher­men tegen ver­lies of onrecht­matig gebruik. Zo wor­den onze sys­te­men vol­gens de geldende stan­daar­den beveiligd en werken wij alleen met derde par­ti­jen die eve­neens passende tech­nis­che en organ­isatorische maa­trege­len hebben getrof­fen.

11 Cookies

JClas­sics Mas­ter­class maakt gebruik van tech­nis­che en ana­lytis­che cook­ies.

Tech­nis­che cook­ies zijn cook­ies die noodza­ke­lijk zijn om onze web­site en dien­stver­len­ing te lat­en func­tioneren en onthouden bijvoor­beeld uw voorkeuren. Met het gebruik van ana­lytis­che cook­ies kun­nen wij rap­portages mak­en hoe vaak en hoe onze bezoek­ers onze web­site gebruiken. Onze web­site maakt gebruik van Google Ana­lyt­ics en Jet­Pack, welke ver­vol­gens een of meerdere cook­ies plaat­sen. Belan­grijk om te weten is dat er een bew­erk­ersovereenkomst in ges­loten tussen de web­shop en Google/JetPack. Tevens is er code toegevoegd die het laat­ste octet van het IP-adres ver­wi­jdert, zodat volledi­ge IP-adressen niet meer getrackt kun­nen wor­den, dit om uw pri­va­cy te garan­deren. Tevens staat de func­tie uit die gegevens deelt met Google, en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-dien­sten in com­bi­natie met de Google Ana­lyt­ics cook­ies.

12 Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons pri­va­cy­beleid te wijzi­gen. Op deze pag­i­na vin­dt u echter alti­jd de meest recente ver­sie. Als het nieuwe pri­va­cy­beleid gevol­gen heeft voor de wijze waarop wij reeds verza­melde gegevens met betrekking tot u ver­w­erken, dan bren­gen wij u daar­van per e‑mail op de hoogte.

13 Hoe kunt u contact opnemen met JClassics Masterclass?

Als u vra­gen heeft over de manier waarop wij uw per­soon­s­gegevens ver­w­erken, dan kunt u met ons con­tact opne­men via info@jclassicsmasterclass.nl 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Per­soon­s­gegevens als u ver­moedt dat wij uw per­soon­s­gegevens op een ver­keerde manier gebruiken.