Technische Clubdagen

Wij organ­is­eren regel­matig tech­nis­che clubda­gen, waar wij aspecten van ver­schil­lende cur­sussen com­bineren en een uit­ge­brei­de lunch ver­zor­gen. De mogelijkhe­den zijn hierin ein­de­loos en daar­door goed aan te passen op de wensen van uw club. Onder­staand een voor­beeld van hoe een tech­nis­che clubdag eruit kan zien.

09:00 Ont­vangst met koffie en wat lekkers

09:30 Basis­be­gin­se­len van de cilin­derkop. Deel­ne­mers kri­j­gen uit­leg over de werk­ing van een cilin­derkop door mid­del van prak­tijkop­dracht­en. Hier­voor zullen voor de deel­ne­mers cilin­derkop­pen klaarliggen.

11:15 Basis­be­gin­se­len van het onderblok. Deel­ne­mers kri­j­gen uit­leg over de werk­ing van een onderblok door mid­del van prak­tijkop­dracht­en. Hier­voor zullen voor de deel­ne­mers onderblokken klaarliggen.

13:00 Uit­ge­brei­de lunch

13:45 Stor­ing zoeken. Een korte the­o­rieles gevol­gd door een prak­tijk­les, waar deel­ne­mers in twee groepen aan auto’s zelf storin­gen kun­nen zoeken. De cursusauto’s wor­den vooraf onklaar gemaakt met meer­voudi­ge storin­gen, waar­na de zoek­tocht begint. Als tenslotte de storin­gen gevon­den zijn kun­nen de auto’s vanzelf­sprek­end ook ges­tart wor­den.

16:00 Afs­luit­ing met een drankje

Voor meer infor­matie en de mogelijkhe­den ver­zoeken wij u vri­jbli­jvend con­tact met ons op te nemen via de con­tact­pag­i­na.

Image

Image

Image

Image

Image

Image